Ziek personeel heeft een stevige impact.

Krachtens wettelijke bepalingen ben je als werkgever verplicht een zieke werknemer gedurende de eerste 24 maanden (na een wachttijd) het salaris voor minimaal 70% door te betalen. Via CAO mag daarop naar boven worden afgeweken.

Het heeft niet alleen gevolgen voor jouw liquiditeit, de overheid verplicht jou ook zieke werknemers zodanig te begeleiden dat de ziekte zo kort mogelijk duurt.

 

Want het gaat simpelweg om het voortbestaan van jouw onderneming.

 

De wet 'Verbetering Poortwachter' verplicht jou alles te doen om te voorkomen, dat de zieke werknemer in de WIA belandt. En sommige stappen zijn daarbij zelfs dwingend voorgeschreven. Wat ook precies de reden is, dat je bij een ziektegeval zo vroeg mogelijk een Arbodienst zou moeten inschakelen. Want een Arbodienst is gespecialiseerd in die begeleiding.

Vanaf een eerste ziekenbezoek, tot en met het inschakelen van externe deskundigen, het is de taak van de Arbodienst jou en de zieke werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen. Met als bijkomend voordeel, dat jij vrijwel automatisch aan de verplichtingen van de wet Verbetering Poortwachter gaat voldoen.

Ook de zieke werknemer heeft een taak

Want binnen de wet Verbetering Poortwachter is ook vastgelegd, dat zowel de werkgever als de werknemer met elkaar in overleg moeten (blijven) treden om te komen tot werkhervatting. 
Alles dus om te voorkomen, dat de werknemer in de WIA terecht komt.

Het probleem bij ziek personeel is, dat de salarisverplichtingen gewoon doorlopen, terwijl er geen arbeid meer verricht wordt. En vooral bij de wat kleinere ondernemingen kan dit in bepaalde gevallen het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. 
Grotere ondernemingen zullen dit risico vaak goed zelf kunnen dragen. Maar wanneer dat geen optie is kan een 'ziekteverzuimverzekering' een goede oplossing zijn. 

Traditioneel

Voor de niet al te grote onderneming kan de traditionele ziekteverzuimverzekering een uitstekende oplossing zijn. In deze vorm neem jij de kosten van de eerste 7 of 14 dagen ziekte voor jouw rekening. De zgn. 'eigen-risico-termijn'. En mocht het ziektegeval langer duren, dan neemt de gekozen verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting van jou over. Langere eigen-risico-termijnen zijn overigens ook mogelijk. 
Maar vooral bij de niet al te grote ondernemingen kan de traditionele verzuimverzekering een heleboel rust geven.

Stop loss

Grotere ondernemingen zijn over het algemeen goed in staat het ziekteverzuim uit eigen vermogen te financieren.
En toch kan de behoefte bestaan bij ziekteverzuim dat 'uit de hand loopt' een beroep op een verzekeringmaatschappij te doen. In dat geval spreken we over 'stop-loss'.
Bij de stop-loss-polis spreek je met de verzekeraar af dat jij zelf 70, 80, 90 of zelfs 100% van de jaarlijkse loonsom voor eigen risico neemt. Overschrijdt het ziekteverzuim in een jaar die grens, dan zal de verzekeraar de overige verzuimkosten overnemen.

Grote verschillen

De praktijk leert dat juist op het terrein van ziekteverzuimpolissen grote verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeraars. Want sommige bieden een verzuimverzekering aan inclusief Arbo-ondersteuning. Andere geven extra kortingen indien gelijktijdig een pensioenverzekering voor het personeel afgesloten mag worden.
En dan zijn er ook verzekeraars die, indien een verzuimverzekering wordt afgesloten, gelijk korting aanbieden op de persoonlijke verzekeringen voor het personeel. En precies al die verschillen maken het zo lastig met standaard oplossingen te werken. 

Van ons mag je in ieder geval verwachten dat wij de verschillende oplossingen helder voor jou naast elkaar zetten. 

Meer weten? Of tijd voor een verhelderend gesprek?

 
Vraag/opmerking*